تکنولوژی آموزش در سنگاپور

تکنولوژی آموزش در سنگاپور

تکنولوژی آموزش در سنگاپور به عنوان کشوری که در این زمینه پیشتاز بوده است قابل توجه است.

تکنولوژی در ھر دوره از زندگی بشر بسته به امکانات و توسعه خود آموزش را تحت تاثير قرار می دھد.

به بيان کلی تر گسترش و توسعه تکنولوژی ھمه ابعاد اقتصاد، فرھنگ، آموزش و… را پوشش می دھد.
اما برخی جوامع می خواھند با توسعه تکنولوژی
به ھمراه جوامع پيشرفته تر حرکت کنند،
به ھمين دليل فقط ھمين بعد وارد کردن ابزارھا و تجھيزات را مورد توجه قرار می دھند
و تاثير ورود آن ھا بر زمينه ھای ديگر را ناديده می گيرند
و تلاشی برای ھمسو کردن اين ھا نمی کنند.

در واقع متخصص کارآمد تکنولوژی آموزشی برای ھمسو کردن دو متغير تکنولوژی و آموزش
(که حيطه وسيعی از زندگی را در بر دارد)
پا به عرصه ی جھانی گذارده، تا بتواند پيش نيازھا و بسترھای ورود ھر نوع تکنولوژی جديدی را در آموزش فراھم کند .

تکنولوژی آموزش و سنگاپور

سنگاپور جزو معدود كشورھايي است كه موفق شده است
تا در زمينه تلفيق فن آوري اطلاعات و ارتباطات با رويكردھاي تربيت معلم و آموزش دانش آموزان قدم ھاي اساسي بردارد.
مسئولين آموزش و پرورش سنگاپور براي راه اندازي رايانه ھاي پر سرعت در مدارس،
تربيت معلماني كه بتوانند از اين فن آوري در امر آموزش استفاده كنند،
و براي تشويق دانش آموزان به پژوھش با استفاده از شبكه،
به ساخت وب سايت و طراحي پروژه ھاي شبك هاي طرح ھاي جامع ملي روي آورده اند.
بر اساس آخرين دادهھاي رايانه بانك جھاني، در سال ٢٠٠١ به ازاي ھر نفر، ۵ دستگاه رايانه در كشور سنگاپور وجود داشته است.
اين رقم حتي از كشورھايي چون ژاپن و ايالات متحده نيز بلاتر است.
بسياري از دانشآموزان مدارس راھنمايي و متوسطه از امكانات اينترنت بيسيم
و رايانه ھاي قابل حمل كيفي ۴ براي دريافت درس از وب سايت مدرسه و نيز ارسال پيام به دوستان و تبادل اطلاعات استفاده مي كنند.

تکنولوژی آموزش در سنگاپور

تکنولوژی آموزش در سنگاپور

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *