تکنولوژی آموزش در ژاپن

تکنولوژی آموزش در ژاپن

تکنولوژی آموزش در ژاپن بسته به آموزش و پرورش ژاپن از کیفیت بالایی برخوردار است.

شورای مرکزی آموزش و پرورش ژاپن نيز در سال ١٩٩۶ تحرک تازه ای به برنامه ھای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بخشيد.
اين شورا به دولت پيشنھاد کرد
برنامه ای جامع برای غنی سازی يادگيری در مدار س در پرتو بھر ه گيری از فناری اطلاعات و ارتباطات فراھم کند،
به گونه ای که در ھمه مدارس ابتدايی دانش آموزان با دانش پايه فناوری اطلاعات و ارتباطات اشنا شوند
و در دوره اول و دوم دبيرستان بتوانند در درس ھای گوناگون از آنھا بھره جويند.

گذشته از ان درس ھای مشخصی برای توسعه دانش و مھارت ھای بھره گيری از کامپيوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات
در برنامه ھای آموزشی مدارس دوره دبيرستان گنجانده شود.

دستور العمل تکنولوژی آموزش ژاپن

دستورالعمل اين آژانس برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش تا سال ٢٠٠۵ به شرح زير است :

١ -فراھم آوردن کامپيوتر، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و امکان اتصال آنھا به شبکه جھانی اينترنت
در ھمه کلاس ھای درس و ھمه مدارس به گونه ای که
ھمه دانش اموزان به سادگی امکان دسترسی به ان را داشته باشند

٢ -افزايش سرعت و تضمين کيفيت دسترسی به اينترنت در ھمه مدارس

٣ -پشتيبانی از ھمه آموزگاران برای بھره گيری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددھی _ ياد گيری
۴ -پشتيبانی از گسترش و بھره گيری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
از راه مجامع محلی، منطقه ای و بنگاه ھای صنعتی؛

۵ -گسترش ھمکاری ھای صنعت با آموزش و پرورش برای افزايش کيفيت و تنوع آموزش،
ياد گيری و تمرين مھارت ھای موثر تر در مدرسه؛

ژاپن به گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
بعنوان يک نياز ملی حساسيت چشمگيرنشان داده است.
گزارش وزرات آموزش و پرورش، فرھنگ، ورزش، علوم و تکنولوژی در سال ١٩٩٩ نشان می دھد
که ژاپنی ھا به فن آوری اطلاعات بعنوان ابزاری کار آمد
برای افزايش کيفيت منابع انسانی، افزايش توانايی ھای توسعه فناوری در دوران پساصنعتی،
بھبود کيفيت زندگی، باز سازی بنيان ھای اجتماع بر پايه پارادايم فناوری اطلاعات و به دست آوردن جايگاھی ممتاز در جھان امروز می نگرند.

تکنولوژی آموزش در ژاپن

تکنولوژی آموزش در ژاپن

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *