پروژه کامپيوتری کردن آموزش و پرورش ژاپن

پروژه کامپيوتری کن آموزش و پرورش ژاپن

پروژه کامپيوتری کردن آموزش و پرورش ژاپن توسط دولت ژاپن و به استناد دستور العمل اژانس مجازی
با نظارت نخست وزيری برنامه ھای عملی زير را از سال ١٩٩٩ تا ٢٠٠۵ طراحی و اجرا می کند.

١ – گسترش کامپيوتر در مدارس به گونه ای که تا سال ٢٠٠۵ برای ھر ۴ دانش آموز يک کامپيوتر،
برای ھر کلاس درس دوذکامپيوتر و يک پروژکتور،
و برای ھر دانش اموز يک کامپيوتر در سالن مدرسه وجود داشته باشد؛

٢ – دسترسی به اينترنت برای ھمه مدارس با کيفيت و سرعت بالا از آغاز سال مالی ٢٠٠١؛
٣ – تجھيز بيش از ٢٠ %مدارس به شبکه محلی Networks Area Local
و فراھم اوردن امکانات لازم برای دسترسی به اينترنت در ھمه کلاس ھای درس
و در ھمه کلاس ھای درس و در ھمه مدارس تا سال ٢٠٠۴ ؛
۴ – توسعه کامپيوتر و فراھم آوردن امکان ارتباط انھا به اينترنت
در ھمه کلاس ھای درس و در ھمه مدارس تا سال ٢٠٠۴؛
۵ – اجرای برنامه ھای اموزشی ضمن خدمت
برای پرورش حرفه ای ھمه آموزگاران مدارس دولتی در زمينه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پايان سال ٢٠٠١؛
۶ – آماده کردن محتوای آموزشی مناسب برای آموزش و ياد گيری مبتی بر شبکه
با توجه به نياز دانش آموزان، توانايی آموزگاران و موضوعات درس ھای گوناگون
در مقاطع گونا گون تحصيلی تا سال ٢٠٠۵؛
٧ – تبين کار کرد ھای مرکز ملی اطلاعات آموزشی تا سال ٢٠٠۵ Nakayama and Okabe.

فرایند پیشرفت تکنولوژی آموزش و پروژه کامپيوتری کردن آموزش و پرورش ژاپن

ژاپنی ھا با تبين بيش ملی خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ريزی درازمدت و کوتاه مدت، تعيين ماموريت
ھای دولت، فعاليت ھای اجرايی و به کارگيری بخش خصوصی و پشتيبانی گسترده از موسسات آموزشی، اميدوارند به نياز ملی

در زمينه افزايش شناخت فناوری، سواد اطلاعاتی و توان درک مناسبات در جھان امروز پاسخ شايسته بدھند.
امروزه پروژه ھای عملی بسياری در موسسات اموزشی اجرا می شود
تا آرام آرام فراگيران را به بھره گيری از انواع فناوری اطلاعات و ارتباطات مجھز سازد،
به گونه ای که ياد گيری و آموزشی مبتنی بر شبکه تا سال ٢٠٠۵ امری رايج و معمول در مدارس و کلاس ھای درس باشد،
يادگيری مادام العمر را ترويج کند،
و بنيان ھای جامعه مبتنی بر اطلاعات و در حال ياد گيری را پيش از پيش تقويت کند و به پيش ببرد.

پروژه کامپيوتری کردن آموزش و پرورش ژاپن

پروژه کامپيوتری کردن آموزش و پرورش ژاپن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *