برچسب: شیخ بهایی دانشمند عرب

شیخ بهایی دانشمند عرب 0

شیخ بهایی دانشمند عرب

شیخ بهایی دانشمند عرب بهالدین محمدبن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی، که در زمان خودش از شهرتی بی نظیر برخوردار بود. در هشتم اسفند ماه سال۹۲۵ شمسی در بعلبک لبنان متولد و در...