برچسب: کتاب انسان خردمند

معرفی کتاب انسان خردمند 0

معرفی کتاب انسان خردمند

معرفی کتاب انسان خردمند “انسان خردمند” کتابی تاریخی فلسفی است که به تاریخچه ی زیست انسان روی زمین پرداخته و انسان کنونی را با انسان های اولیه مقایسه می کند. “یووال نوح هراری” نویسنده...