برچسب: کوانتوم

معرفی کتاب کوانتوم 0

معرفی کتاب کوانتوم

معرفی کتاب کوانتوم در کتاب “کوانتوم” نظریات و کشفیاتی چون معادله موج شرودینگر، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، مکانیک کوانتومی، دیراک، ترازهای انرژی اتم بور و… مطرح شده است. در سال های ابتدایی قرن بیست،...